LOGO SUREE BRAND®

Activity
ประมวลภาพกิจกรรมภายในต่าง ๆ ของสุรีย์


พี่เสืออาสา ควันหลงวันลอยกระทง


30 เมษายน 2563

ควันหลงวันลอยกระทง 12 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม "พี่เสืออาสา" ร่วมกันทำความดี
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (ทีมพี่เสืออาสา) ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครล่องเรือเก็บกระทงในแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร หลังมีกระทงคงค้างเป็นจำนวนมากจากงานลอยกระทงที่ผ่านมา


Others activity