LOGO SUREE BRAND®

รางวัลและการรับรอง
SUREE คุณภาพมาตรฐานระดับสากล


บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ได้ยึดถือความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจคัดเลือกแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุด และผ่านขั้นตอนการ ผลิตที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย เพื่อให้ได้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “สุรีย์” มีคุณภาพที่ดีที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังนำระบบคุณภาพต่างๆ มาพัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพสินค้า และควบคุมคุณภาพสินค้าให้ถูกสุขลักษณะให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก ดังนี้

  •     - ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 รับรองโดยสถาบัน SGS และ UKAS (United Kingdom Accreditation Services)
  •     - ระบบบริหารคุณภาพ ISO 22000:2005 รับรองโดยสถาบัน SGS และ UKAS (United Kingdom Accreditation Services)
  •     - ระบบมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหาร HACCP รับรองโดยสถาบัน SGS
  •     - ระบบ GMP (มาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร) รับรองโดยสถาบัน SGS
  •     - ระบบมาตรฐานโรงงาน BRC รับรองโดยสถาบัน SGS
  •     - การรับรองการใช้เครื่องหมายฮาลาล รับรองโดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ในปี 2004 และ ปี 2009 จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี

รางวัล The Prime Minister Best Export Award หรือ รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกประจำปี เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่ม และพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการออกแบบที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาบริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างเสริมและยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยในตลาดโลก

Awards

ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจกับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น จาก ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี