LOGO SUREE BRAND®

แจ้งเรื่องร้องเรียน
หากท่านมีเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เช่น ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านการใช้แรงงาน, ด้านความปลอดภัยในพื้นที่การทำงาน ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับเรื่องร้องเรียนจากท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการแจ้งข้อมูล